Bảng Gía Vé Tầu Bắc Nam

02-1423201520_660x0

 

 

 

 

TRAIN HANOI – NINH BINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN NINH BINH – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 21:46 170,000 vnđ /pax SE2 2:30 4:50 170,000 vnđ/pax
SE3 22:00 0:10 SE4 3:21 5:30
SE5 9:00 11:18 165,000 vnđ /pax SE6 17:27 19:58 165,000 vnđ/pax
SE7 6:00 8:19 SE8 13:14 15:33
TRAIN HANOI – VINH(KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN VINH – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
Train GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 1:34 390,000vnđ /pax SE2 22:51 4:50 390,000 vnđ/pax
SE3 22:00 3:25 SE4 23:53 5:30
SE5 9:00 15:04 SE6 13:27 19:58
SE7 6:00 12:01 SE8 9:26 15:33
SE19 20:10 2:18 SE20 5:53 12:33
TRAIN HANOI – DONG HOI(KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN DONG HOI – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 5:35 640,000 vnđ/pax SE2 18:45 4:50 640,000 vnđ/pax
SE3 22:00 7:35 640,000 vnđ/pax SE4 19:52 5:30 640,000 vnđ/pax
SE5 9:00 19:22 600,000 vnđ/pax SE6 9:16 19:58 600,000 vnđ/pax
SE7 6:00 16:21 SE8 4:50 15:33
SE19 20:10 6:24 600,000vnđ/pax SE20 0:49 12:33 600,000 vnđ/pax
TRAIN HANOI – HUE (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN HUE – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU Depart GIƠ ĐẾN Prix
SE1 19:30 8:48 780,000 vnđ/pax SE2 15:31 4:50 780,000 vnđ/pax
SE3 22:00 10:27 780,000 vnđ/pax SE4 16:47 5:30 780,000 vnđ/pax
SE5 9:00 22:42 730,000 vnđ/pax SE6 5:39 19:58 730,000 vnđ/pax
SE7 6:00 19:47 SE8 1:36 15:33
SE19 20:10 9:42 780,000 vnđ/pax SE20 21:33 12:33 730,000 vnđ/pax
TRAIN HANOI – DA NANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN DA NANG – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 11:28 870,000 vnđ/pax SE2 12:46 4:50 870,000 vnđ/pax
SE3 22:00 13:00 870,000 vnđ/pax SE4 14:13 5:30 870,000 vnđ/pax
SE5 9:00 1:28 795,000 vnđ/pax SE6 3:02 19:58 795,000 vnđ/paxx
SE7 6:00 22:25 SE8 22:59 15:33
SE19 20:10 12:20 870,000 vnđ/pax SE20 18:40 12:33 870,000 vnđ/pax
TRAIN HANOI – DIEU TRI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN DIEU TRI – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé Train GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 19:30 day 1 17:26 day 2 1,110.000 vnđ/pax SE2 07:13 day 1 04:50 day 2 1,110.000 vnđ/pax
SE3 22:00 day 1 18:21 day 2 1,110,000 vnđ/pax SE4 08:46 day 1 05:30 day 2 1,110.000 vnđ/pax
SE5 09:00 day 1 07:41 day 2    980,000 vnđ/pax SE6 21:27 day 1 19:58 day 2    980,000 vnđ/pax
SE7 06:00 day 1 04:08 day 2 SE8 17:29 day 1 15:33 day 2
TRAIN HANOI – TUY HOA (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN TUY HOA – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 day 1 19:18 day 2 1,160,000 vnđ/pax SE2 05:21 day 1 04:50 day 2 1,160,000 vnđ/pax
SE3 22:00 day 1 20:11 day 2 1,160,000 vnđ/pax SE4 06:56 day 1 05:30 day 2 1,160,000 vnđ/pax
SE5 09:00 day 1 09:53 day 2 1,075,000 vnđ/pax SE6 18:29 day 1 19:58 day 2 1,075,000 vnđ/pax
SE7 06:00 day 1 06:15 day 2 SE8 15:30 day 1 15:33 day 2
TRAIN HANOI – NHA TRANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN NHA TRANG – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 day 1 21:14 day 2 1,345,000 vnđ/pax SE2 03:21 day 1 04:50 day 2 1,345,000 vnđ/pax
SE3 22:00 day 1 22:04 day 2 1,345,000 vnđ/pax SE4 05:00 day 1 05:30 day 2 1,345,000 vnđ/pax
SE5 09:00 day 1 11: 49 day 2 1,270,000 vnđ/pax SE6 16:29 day 1 19:58 day 2 1,270,000 vnđ/pax
SE7 06:00 day 1 08:27 day 2 SE8 13:26 day 1 15:33 day 2
TRAIN HANOI – SAIGON (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN SAIGON – HANOI (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 19:30 day 1 04:39 day 3 1,470,000 vnđ/pax SE2 19:30 day 1 04:50 day 3 1,470,000 vnđ/pax
SE3 22:00 day 1 05:20 day 3 1,470,000 vnđ/pax SE4 23:00 day 1 05:30 day 3 1,470,000 vnđ/pax
SE5 09:00 day 1 20:03 day 2 1,360,000 vnđ/pax SE6 09:00 day 1 19:58 day 2 1,360,000 vnđ/pax
SE7 06:00 day 1 16:05 day 2 SE8 06:00 day 1 15:33 day 2
TRAIN NINH BINH – HUE (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN HUE – NINH BINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé
SE1 21:49 day 1 08:48 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 15:31 day 1 02:30 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 00:13 day 1 10:27 day 2 SE4 16:47 day 1 03:21 day 2
SE5 11:21 day 1 22:42 day 1 SE6 05:39 day 1 17:27 day 1
SE7 08:22 day 1 19:47 day 1 SE8 01:36 day 1 13:14 day 1
TRAIN NINH BINH – DA NANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN DA NANG – NINH BINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 21:49 day 1 11:41 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 12:46 day 1 02:30 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 00:13 day 1 13:15 day 2 SE4 14:13 day 1 03:21 day 2
SE5 11:21 day 1 01:43 day 2 SE6 03:02 day 1 17:27 day 1
SE7 08:22 day 1 22:47 day 1 SE8 22:59 day 1 13:14 day 2
TRAIN NINH BINH – NHA TRANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN NHA TRANG – NINH BINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 21:49 day 1 21:22 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 03:21 day 1 02:30 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 00:13 day 1 22:12 day 1 SE4 05:00 day 1 03:21 day 2
SE5 11:21 day 1 11:44 day 2 SE6 16:29 day 1 17:27 day 2
SE7 08:22 day 1 08:35 day 2 SE8 13:26 day 1 13:14 day 2
TRAIN NINH BINH – SAI GON (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN SAIGON – NINH BINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI Arrivée Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 21:49 day 1 04:39 day 3 Check tại thời điểm đặt vé SE2 19:30 day 1 02:30 day 3 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 00:13 day 1 05:20 day 2 SE4 23:00 day 1 03:21 day 3
SE5 11:21 day 1 20:03 day 2 SE6 09:00 day 1 17:27 day 2
SE7 08:22 day 1 16:05 day 2 SE8 06:00 day 1 13:14 day 2
TRAIN DA NANG – SAIGON (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN SAIGON – DA NANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 11:41 day 1 04:39 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 19:30 day 1 12:46 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 13:15 day 1 05:20 day 2 SE4 23:00 day 1 14:13 day 2
SE5 01:43 day 1 20:03 day 1 SE6 09:00 day 1 03:02 day 2
SE7 22:47 day 1 16:05 day 2 SE8 06:00 day 1 22:59 day 1
TRAIN DA NANG – NHA TRANG(KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN NHA TRANG – DA NANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé Train GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 11:41 day 1 21:22 day 1 Check tại thời điểm đặt vé SE2 03:21 day 1 12:46 day 1 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 13:15 day 1 22:12 day 1 SE4 05:00 day 1 14:13 day 1
SE5 01:43 AM day 1 11:44 AM day 1 SE6 16:29 day 1 03:02 day 2
SE7 22:47 day 1 08:35 day 2 SE8 13:26 day 1 22:59 day 1
TRAIN HUẾ – DANANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN DA NANG – HUE(KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
Train GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 8:56 11:41 Check tại thời điểm đặt vé SE2 12:46 15:31 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 10:35 13:15 SE4 14:13 16:47
SE5 22:50 day 1 01:43 day 2 SE6 3:02 5:39
SE7 19:55 22:47 SE8 22:59 day 1 01:36 day 2
TRAIN NHA TRANG – HO CHI MINH (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN HO CHI MINH – NHA TRANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé Train GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 21:22 day1 04:39 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 19:30 day 1 03:21 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 22:12 day 1 05:20 day 2 SE4 23:00 day 1 05:00 day 2
SE5 11:44 day 1 20:03 day 1 SE6 09:00 day 1 16:29 day 1
SE7 08:35 day 1 16:05 day 1 SE8 06:00 day 1 13:26 day 1
TRAIN HUE – HO CHI MINH(KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN HO CHI MINH – HUE (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU Depart GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 08:56 day 1 04:39 day 2 Check tại thời điểm đặt vé SE2 19:30 day 1 15:31 day 2 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 10:35 day 1 05:20 day 2 SE4 23:00 day 1 16:47 day 2
SE5 22:50 day 1 20:03 day 2 SE6 09:00 day 1 05:39 day 2
SE7 19:55 day 1 16:05 day 2 SE8 06:00 day 1 01:36 day 2
TRAIN HUE – NHA TRANG (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA) TRAIN NHA TRANG – HUE (KHOANG 4 ĐIỀU HÒA)
MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Gía vé MÁC TẦU GIƠ ĐI GIƠ ĐẾN Prix
SE1 08:56 day 1 21:22 day 1 Check tại thời điểm đặt vé SE2 03:21 day 1 15:31 day 1 Check tại thời điểm đặt vé
SE3 10:35 day 1 22:12 day 1 SE4 05:00 day 1 16:47 day 1
SE5 22:50 day 1 11:44 day 2 SE6 16:29 day 1 05:39 day 2
SE7 19:55 day 1 08:35 day 2 SE8 13:26 day 1 01:36 day 2
Note: Gía vé Namviettour báo cụ thể chính xác từng chặng tại thời điểm đặt vé
Thông tin liên hệ đặt vé : Mr  Linh 0934863777 – 04 35523999